مبانی ایدئولوژیک گروهای تروریستی سلفی
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۰:۴۱ 710

مبانی ایدئولوژیک گروهای تروریستی سلفی

مبانی ایدئولوژیک گروهای تروریستی سلفی

نویسنده(گان): نورا فرحات

چکیده:

هدف این مقاله تبیین مبانی ایدئولوژیک گروه های تروریستی است، از طریق استقراء نمونه های بسیاری از شیوخی که مرجع این تروریست ها به حساب می آیند، شاهد آن بوده ایم که مهمترین مبانی فکری گروه های تروریستی بر سه پایه اصلی استوار است: 

۱- تبعیض و فرقه گرایی .

۲- فریب و تکفیر .

۳- خشونت و تروریسم .

تروریسم در ابتدا با توجه به اینکه خود فرد یا گروه از دیگران متمایز است، حق قیمومیت بر آنها را دارد، تنها فرد و فرقه رهایی بخش است و تنها او نماینده اسلام است، شروع می شود. 

سپس پا را فراتر گذاشته و به سمت صدور حکم علیه مخالفان با قیومیت او، با روش های مختلف از جمله گمراه سازی، فریب و بدعت و در نهایت تکفیر حرکت می کند، در نهایت نیز به این حد بسنده نکرده و به انواع خشونت علیه کسانی که حکم به گمراهی، بدعت و تکفیرشان داده است، روی می آورد. 

ارسال نظر