مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
gallery

استاد عبد الله المعتوق

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۱:۴۰
gallery

استاد مولوی اسحاق مدنی

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۱:۴۰
gallery

علامه سید هانی فحص

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

دکتر محمد نهاوندیان

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

استاد مهدی مطهرنیا

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

دکتر خالد الزهری

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

دکتر علی اصغر عزت پور

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

استاد عمر جاه

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

دکتر مرتضی شیرودی

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰
gallery

استاد خسرو زالوپور

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۴۰