بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مدرسه اهل تسنن دارالعلم نورالدین عتر سوریه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰۹:۴۱ 58

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مدرسه اهل تسنن دارالعلم نورالدین عتر سوریه

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مدرسه اهل تسنن دارالعلم نورالدین عتر سوریه