وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شورای عالی

 

الف - تشکیل شورای‌ عالی

ماده سیزدهم: اعضای این شورا از میان علما، متفکران و شخصیت‌های مذاهب معتبر اسلامی توسط ولی‌امر مسلمین برای مدت 6 سال منصوب می‌شوند.

تبصره ۲: دبیرکل، عضو شورای‌عالی خواهد بود.

تبصره ۳: هر یک از اعضای شورا، عضو مجمع‌عمومی مجمع تقریب نیز هست.

تبصره ۴: انتصاب مجدد اعضای شورای‌عالی بلامانع است.

ماده چهاردهم: شورای‌عالی در برابر ولی‌امر مسلمین در حدود اختیارات و مسئولیت‌های محوله، مسئول و پاسخگوست.

ماده پانزدهم: تعداد اعضای شورای‌عالی حداقل 15 نفر و حداکثر 21 نفر است.

ماده شانزدهم: با تصویب اکثریت اعضای شورای‌عالی دو نفر از اعضا به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس به مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

تبصره ۵: شورای‌عالی یک نفر را به‌عنوان دبیر جلسات انتخاب خواهد کرد.

ماده هفدهم: جلسات شورای‌عالی با حضور اکثریت اعضای موجود در ایران رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آنان با اکثریت حاضران معتبر است.

ماده هجدهم: دعوت به جلسات به عهده دبیرکل است و در صورت لزوم، به درخواست رئیس یا یک‌سوم اعضای موجود در ایران جلسات تشکیل می‌شود و دعوت برای تشکیل هر یک از جلسات مجمع‌عمومی یا شورای‌عالی به‌ وسیله نامه خصوصی یا درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به عمل می‌آید و فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده نوزدهم: قبول استعفا، عزل و یا جای‌گزینی هر یک از اعضای شورای‌عالی با ولی‌امر مسلمین است.

تبصره 6: غیبت چهار جلسه متوالی و غیرموجه اعضا به منزله استعفای از عضویت است.

ب - وظایف و اختیارات

ماده بیستم: وظایف و اختیارات شورای‌عالی مجمع تقریب عبارت است از:

۱. تصویب آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی و آیین‌نامه‌های مجمع تقریب.

۲. تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های مجمع تقریب.

۳. انتخاب سایر اعضای مجمع‌عمومی و انجام هرگونه تغییری در آنان.

۴. پیشنهاد هرگونه تغییری در اساسنامه مجمع تقریب به ولی‌امر مسلمین.

۵. پیشنهاد یک نفر به‌عنوان دبیرکل مجمع تقریب به ولی‌امر مسلمین جهت تصویب.

۶. تصویب تأسیس مراکز، شعب و دفاتر نمایندگی مجمع تقریب در سراسر جهان.

۷. تشکیل کمیته‌های تخصصی، عنداللزوم.

۸. تصویب تشکیلات مجمع تقریب.

۹. تصویب بودجه و هزینه‌های سالانه مجمع تقریب و پیشنهاد آن به دولت بر اساس نیاز مجمع.

۱۰. اهتمام در تأمین نیازهای مالی مجمع تقریب.

۱۱. نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های مجمع تقریب.

۱۲. بازرسی از نحوه فعالیت‌های مجمع تقریب.

۱۳. پیگیری اجرای مصوبات مجمع‌عمومی.

۱۴. تصویب رؤسای شعب و نمایندگی‌های مجمع.