ارتباطات دانشگاهی


به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با مراکز علمی و دانشگاهی، همچنین عملیاتی کردن یافته های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و آشنایی آنان با نیازهای مجمع، «فرصت های مطالعاتی» زمینه مناسبی را برای یافتن حلقه های مفقوده و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های مجمع ایجاد می نماید. 

در همین راستا مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تحقق هدف کلان «امت واحده» و تقریب مذاهب اسلامی و تحقیق و توسعۀ علمی در این زمینه، برنامه «ارتباط دانشگاه و جامعه» در قالب تعریف فرصت های مطالعاتی را در محورهای پیوست اجرا می‌کند تا این بار دانشگاهیان مسلمان سهم و نقش خود را در تحقق الگوی کلان «امت واحده» ایفا کنند و از این طریق به تقریب مذاهب اسلامی کمک کنند.