وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتحادیه های تقریبی در یک نگاه

بسمه تعالی

امروز جهان اسلام دستخوش دسیسه های نظام های سلطه می باشد ، تفرقه و انشقاق بین ملت ها و دولت های اسلامی هرروز به شکل جدیدی دامن می زنند تا ظرفیت های مادی و معنوی جهان اسلام به شدت تخریب و از بین برده شود . برای رویاروئی با این توطئه های پی در پی ، استفاده از ظرفیت های مردمی و تشکل های مردم نهاد اجتناب ناپذیر است. شناسایی این ظرفیت ها، حمایت از آن ها و هم راستا نمودن آن ها از جمله راهبردهایی است که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این مقطع زمانی، در ادامه فعالیت های گسترده جهانی خود مورد توجه قرار می دهد.

ایجاد شبکه ارتباطی فی ما بین نخبه های اقشاری، مشارکت، انسجام بخشی و اعتمادسازی می تواند بخشی ازسرمایه اجتماعی جهان اسلام را در راستای تشکیل امّت واحد اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی را رقم بزند .


مبانی نظری تاسیس اتحادیه های جهانی تقریب نهاد

• تحقق سرمایه اجتماعی جهان اسلام

• گفتمان وحدت (کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی) ، تعیین راهبرد (مجمع عمومی) ، تعیین سیاست (شورای عالی)  و اجرا ( مجمع تقریب)

• نظریه  ← گفتمان ← رفتار ← جامعه پذیری

سند مأموریت جمعیت های تقریب نهاد ( اتحادیه )

مأموریت یا فلسفه وجودی هر اتحادیه که مشتمل بر جوامع تقریبی مرتبط با آن اتحادیه در کشورهای مختلف جهان می باشد عبارت است از :

• استفاده از ظرفیت اجتماعی هر اتحادیه برای نفوذ در لایه های مختلف اجتماعی جهت انتقال گفتمان وحدت

• تبدیل گفتمان وحدت به رفتار و نهادینه سازی آن با ایجاد ساختار

• تهیه سند مأموریت هر اتحادیه بر اساس اساسنامه آن