وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتحادیه جهانی تقریب نهاد ایثارگران

ایثارگران تقریب نهاد، ایثارگران مسلمانی هستند که اعتقاد به تقریب مذاهب اسلامی دارند.

ایثارگران به کسانی اطلاق میشود که در مسیر مبارزه با استکبار و صهیونیزم جهانی و استبداد شهید، جانباز، رزمنده ، مفقود الاثر و یا اسیر می شوند و منادی تقریب مذاهب اسلامی هستند.

برخی ازاهداف:

1- شناسایی ایثارگران مسلمان با گرایش تقریبی در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2 - ترویج و گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت .

4- بهره مندی از ظرفیت ایثارگران برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و تحقق وحدت در جهان اسلام  .

5- حمایت از بیداری اسلامی ملتها و دولتهای اسلامی برای تقویت فرهنگ مقاومت و تامین اعتماد ، انسجام و مشارکت برای ایجاد سرمایه اجتماعی .

برخی ازراهبردها:

1- برقراری ارتباط با مجامع ، سازمانها ، نهادها و شخصیتهای موثر جهان برای شناسایی ایثارگران نخبه و ایجاد پایگاه اطلاعاتی نهادها و نخبگان مرتبط با اهداف اتحادیه ایثارگران

2- استفاده از پژوهشگران و ایثارگران شناخته شده مرتبط در جهان برای ترسیم نقشه راه و تعمیق فعالیت اتحادیه .

3- برگزاری نشست های مختلف در سطح بین المللی و منطقه ای در کشورهای اسلامی جهت تبیین گفتمان ایثارگری .

اعضاء هیئت موسس:

ایرانی: آقایان : دکترمجتبی رحماندوست، دکترمجتبی شاکری، سردار اسماعیل کوثری، دکترقدرت اله رحمانی، معز خادم حسینی، دکترعلی عباسی اصل،  قدرت اله شاهوردی شهرکی، سرکار خانم دکترفروز رجایی فر.

اهم فعالیت ها:

-برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضای ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.