بازدید دبیر کل مجمع تقریب از مجمع شیخ احمد کفتارو و دیدار با دکتر محمد شریف الصواف رئیس این مجمع
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰۹:۴۱ 254

بازدید دبیر کل مجمع تقریب از مجمع شیخ احمد کفتارو و دیدار با دکتر محمد شریف الصواف رئیس این مجمع

بازدید دبیر کل مجمع تقریب از مجمع شیخ احمد کفتارو و دیدار با دکتر محمد شریف الصواف رئیس این مجمع