نشست صمیمی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاران
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰۷:۴۱ 95

نشست صمیمی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاران

نشست صمیمی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاران