هفتمین کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در پایتخت قزاقستان
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰۷:۳۹ 142

هفتمین کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در پایتخت قزاقستان

هفتمین کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در پایتخت قزاقستان