دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و رئیس شورای عالی با مرشود علی قادری متولی خانقاه قادری در شهر بولپور
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۳:۳۹ 148

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و رئیس شورای عالی با مرشود علی قادری متولی خانقاه قادری در شهر بولپور

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و رئیس شورای عالی با مرشود علی قادری متولی خانقاه قادری در شهر بولپور