سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی در بنگال غربی
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۰:۳۹ 323

سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی در بنگال غربی

سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی در بنگال غربی