سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در اولین همایش ملی بنیاد سادات
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۰:۳۷ 190

سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در اولین همایش ملی بنیاد سادات

سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در اولین همایش ملی بنیاد سادات