بازدید دبیر کل مجمع تقریب مذاهب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۰:۳۵ 284

بازدید دبیر کل مجمع تقریب مذاهب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بازدید دبیر کل مجمع تقریب مذاهب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران