مفهوم وحدت از لحاظ راهبردی در جوامع اسلامی مهم است
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۱:۵۱ 37
اندیشمند آفریقای جنوبی در گفت وگو با تقریب:

مفهوم وحدت از لحاظ راهبردی در جوامع اسلامی مهم است

دکتر مصطفی مهاتا، پژوهشگر علوم دینی در دانشگاه ژوهانسبورگ کشور آفریقای جنوبی در گفتگو با تقریب با تاکید بر اینکه امروزه مفهوم وحدت از لحاظ راهبردی در جوامع اسلامی مهم تلقی می شود، گفت: در دوره های گذشته دولت ها تلاش می کردند از طریق نظامی و به کار گرفتن همه امکانات کشور به اهداف خاص خود دست پیدا کنند اما گذر زمان نشان داد در دنیای کنونی دیگر نمی توان تنها با اتکا به توان نظامی اهداف را دنبال کرد بلکه برای انجام این هدف باید از ابزارها و عوامل دیگر هم کمک گرفت.

وی در ادامه افزود: در اینجا نقش گفت وگو اهمیت پیدا می کند و مورد توجه قرار می گیرد. در همین زمینه گفت وگوی اسلامی به عنوان یکی از مولفه های راهبردی ایجاد وحدت مطرح می شود. خداوند هم در قران کریم لزوم مورد توجه قرار دادن گفت وگو و ایجاد هماهنگی را مورد تاکید قرار داده است و از مسلمانان خواسته تا اجازه ندهند میان ادیان و گروه های مختلف اختلاف ایجاد شود. به توصیه قران کریم برای مقابله مسلمانان با دشمنان ضروری است که آنها زمینه ایجاد وحدت را در میان خود تقویت کنند و با پیشرفت و رشد در این زمینه بستر مناسبی برای پیروزی مادی و معنوی بر دشمنان به وجود آورند.

دکتر مصطفی مهاتا تصریح کرد: اتحاد و انسجام میان مسلمانان راهبرد بلند مدت جوامع اسلامی برای رویارویی با دشمنان است و کمک می کند آنها به تدریج در مقابله با طوفان بحران ها قدرتمند شده و چشم از آرمان اصلی اسلام بر ندارند. در چارچوب ایجاد این اتحاد میان همه مذاهب اسلامی به نظر می رسد که راهکار گفت و گو ضروری ترین عامل برای نزدیک کردن دیدگاهها و پرهیز از اختلاف و تفرقه باشد. اتحادی که در نهایت بستر پیروزی مسلمانان را در جدال با دشمنان که تلاش می کنند ملت های مسلمان را به خود وابسته سازند، به وجود می آورد.