۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۵۴ 266

سخنرانی دبیرکل مجمع در وبینار تخصصی با موضوع نقش آفرینی زنان با تأسی از الگوهای دینی در تحقق تمدن نوین اسلامی

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذابه اسلامی “دکتر شهریاری” در وبینار تخصصی با موضوع  نقش آفرینی زنان با تأسی از الگوهای دینی در تحقق تمدن نوین اسلامی | بهمن ماه 1399